Helsingin hovioikeudelta avoimen lähdekoodin lisensiointia sivuava ratkaisu tekijänoikeusrikosasiassa

Helsingin hovioikeuden ratkaisussa kolmannen osapuolen avoimen koodin GPL-lisensiointi ei vaikuttanut tekijänoikeuden syntymiseen tai sen luovuttamiseen

Helsingin hovioikeus on antanut 18.10.2017 ratkaisun (kirjoitushetkellä ei lainvoimainen) koskien törkeää velallisen petosta ja tekijänoikeusrikosta. Asiassa nostetun syytteen mukaan vastaaja oli konkurssimenettelyssä pesäluettelon oikeaksi vahvistaessaan jättänyt ilmoittamatta useita konkurssiyhtiön omaisuuteen kuuluvia ohjelmistotuotteita ja konkurssin jälkeen jatkanut konkurssiyhtiön liiketoimintaa hyödyntäen samalla oikeudettomasti ohjelmisto-omaisuutta, jonka oikeudet konkurssipesä on myynyt toiselle yhtiölle. Vastaajan väitteen johdosta hovioikeus on joutunut ottamaan kantaa siihen, mitä merkitystä asiassa oli annettava kyseessä olevien ohjelmistojen sisältämälle GPL-lisensioidulle avoimelle lähdekoodille.

Vastaajan mukaan konkurssiyhtiöllä ei ole ollut tekijänoikeutta ohjelmistoihin, sillä se oli hyödyntänyt ohjelmistonsa osana GPL-lisenssillä lisensioitua avointa lähdekoodia ja siten GPL-lisenssin ”virusvaikutuksen” seurauksena ollut velvollinen luovuttamaan ohjelmistonsa edelleen vastikkeetta. Näin ollen vastaaja ei olisi salannut omaisuutta konkurssissa, eikä myöskään yhtiölle, jolle ohjelmisto-omaisuus oli siirtynyt, olisi syntynyt sellaista tekijänoikeudenhaltijan asemaa, jota vastaaja olisi voinut loukata. Hovioikeutta tämä väite ei kuitenkaan vakuuttanut, vaan se katsoi asiassa tulleen selvitetyksi, että tekijänoikeus syytteessä mainittuihin ohjelmistoihin oli kuulunut konkurssiyhtiölle. Ratkaisussaan hovioikeus viittasi tältä osin tekijänoikeuslakiin ja asiassa vastaanotettuun asiantuntijatodisteluun, joiden mukaan GPL-lisensoidun koodin hyödyntäminen ei vaikuttanut siihen, kenelle tekijänoikeus kuuluu, vaan oikeudenhaltijan määrittämisen kannalta ratkaisevaa on, kuka on ollut luovan työn tekijä.

GPL-lisensioinnin erityispiirteiden osalta hovioikeuden ratkaisulla ei varsinaisesti ole oikeudellista ennakkotapausarvoa, vaan tuomioistuin on voinut johtaa johtopäätelmänsä suoraan tekijänoikeuden perusteista. Ilahduttavana voidaan kuitenkin pitää tapaa, jolla syyttäjä ja tuomioistuin ovat määrätietoisesti sivuuttaneet vastaajan yritykset hämärtää kysymyksenasettelua GPL:n lisenssien väitettyyn ”virusvaikutukseen” vetoamalla.

”Hovioikeuden tuomio on kiinnostava, koska siinä hyvin selvästi sovelletaan tekijänoikeuden perussääntöjä, eikä millekään niin sanotulle virusvaikutukselle anneta painoarvoa”, selvittää Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksen – COSS ry:n puheenjohtaja Martin von Willebrand. ”Virusvaikutus on väärinkäsitys, joka valitettavasti yhä vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Todellisuudessa avoimen koodin lisensiointi noudattaa samoja tekijänoikeuden perussääntöjä kuin mikä tahansa ohjelmistolisensiointi.” Martin von Willebrand toimii myös Asianajotoimisto HH Partnersin teknologiaryhmän vetäjänä.

Eräät avoimen koodin lisenssit, kuten GPL-lisenssin eri versiot, sisältävät vastavuoroisuusvelvoitteen, jonka mukaisesti GPL-lisenssin alaisen ohjelmiston tekijänoikeudelliset muunnelmat tulee ohjelmistoa edelleen levitettäessä lisensoida GPL-lisenssillä. ”Kolmansien ohjelmistojen hyödyntäminen omien tuotteiden ja ratkaisujen osana edellyttää aina huolellisuutta”, von Willebrand tarkentaa. ”GPL-lisensoidut kolmansien ohjelmistot voidaan yhdistää lukuisiin liiketoimintamalleihin lisenssin ehtoja asiallisesti noudattaen.”

HH Partners julkaisee hovioikeuden tuomion tekstin kokonaisuudessaan.

Lisää tietoa avoimen koodin lisensioinnista:

Englanniksi:

Teknologia-asiat muodostavat suurimman osan Asianajotoimisto HH Partnersin toiminnasta. HH Partnersin avoimen teknologian osaamisryhmä on todennäköisesti Suomen laajin.

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja avoimien standardien edistämiseksi. Tavoitteena on tukea jäsenten menestystä avoimia ratkaisuja hyödyntäen.

Lisätietoja:
Martin von Willebrand
Henri Tanskanen