Digipalveluasetusta sovelletaan 17.2.2024 alkaen kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin

Kuva: Conny Schneider / Unsplash

Kuva: Conny Schneider / Unsplash

EU:n digipalveluasetusta (Digital Services Act, DSA) aletaan soveltaa 17.2.2024 alkaen kaikkiin verkkoalustoihin ja verkon välityspalvelujen tarjoajiin. Asetuksen tavoitteena on vähentää laitonta sisältöä ja toimintaa verkon välityspalveluissa sekä lisätä palvelujen läpinäkyvyyttä. Palvelujentarjoajille asetettavien velvoitteiden tarkoituksena on parantaa käyttäjien oikeuksia ja tehostaa perusoikeuksien toteutumista verkkoympäristössä. Samalla sääntely tähtää parempien innovaatiomahdollisuuksien ja kilpailukyvyn lisäämiseen tuomalla Euroopan unionin tasoiset yhdenmukaiset ja ennustettavat palveluntarjoajia koskevat velvoitteet huomioiden samalla pienempien alustojen, start up -yritysten ja PK-yritysten toimintamahdollisuudet.

Laittomalla sisällöllä, jota sääntelyn tarkoituksena on vähentää verkkoalustoilla, tarkoitetaan esimerkiksi laitonta vihapuhetta, terroristista materiaalia, laitonta syrjivää sisältöä, häirintää, lasten hyväksikäyttöä, tuoteväärennöksiä ja tekijänoikeutta loukkaavaa materiaalia.

Asetuksen velvoitteita on sovellettu jo elokuusta 2023 alkaen erittäin suuriin verkkoalustoihin ja erittäin suuriin hakukoneisiin.

Keitä sääntely velvoittaa?

Digipalveluasetuksen säännöksiä sovelletaan  verkossa toimiviin välityspalvelujen tarjoajiin, kuten verkkoalustoihin, verkon markkinapaikkoihin, sovelluskauppoihin, hakukoneisiin, pilvipalveluihin sekä matka- ja hotellinvaraussivustoihin. Digipalveluasetus asettaa eritasoisia velvoitteita erilaisille välityspalvelujen tarjoajille. Palveluntarjoajien toimintamahdollisuudet ja resurssit on huomioitu siten, että pien- ja mikroyritykset on vapautettu tietyistä velvoitteista, kun taas kaikkein suurimmille verkkoalustoille ja hakukoneille on asetettu lisävelvoitteita.

Digipalveluasetus tuo muun muassa seuraavanlaisia velvoitteita:

Käyttöehdot. Välityspalvelujen tarjoajien on jatkossa sisällytettävä ehtoihinsa tiedot toimintaperiaatteista, menettelyistä ja toimenpiteistä, joita käytetään sisällön moderointiin. Ehdot on laadittava selkeällä, yksinkertaisella ja käyttäjäystävällisellä kielellä.

Avoimuusraportointivelvoitteet. Välityspalvelujen tarjoajien tulee asettaa julkisesti saataville koneluettavassa muodossa selkeät raportit alustalla suoritetusta sisällön moderoinnista. Raportteihin on muun muassa sisällytettävä tiedot laittomaan sisältöön liittyvien ilmoitusten lukumääristä ja ilmoitusten perusteella tehdyistä toimenpiteiden tyypeistä.

Ilmoitus- ja toimintamenettelyt. Säilytyspalvelujen tarjoajien on otettava käyttöön menettely, jonka avulla palvelun käyttäjä voi ilmoittaa palvelussa olevasta laittomasta sisällöstä. Ilmoitusmenettelyn on oltava käyttäjäystävällinen. Säilytyspalvelujen tulee käsitellä nämä ilmoitukset ja tehdä päätökset sisällön poistamisesta tai sen poistamatta jättämisestä oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti. Ilmoituksen tehneelle henkilölle tulee ilmoittaa päätöksen lopputuloksesta sekä mahdollisuudesta hakea muutosta päätökseen. Samoin sisällön ladanneelle henkilölle tulee ilmoittaa sisältöä koskevasta päätöksestä ja muutoksenhakukeinoista.

Sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Verkkoalustojen on järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä, jonka käsiteltäväksi voidaan saattaa valitus, joka koskee sisällön poistamista tai sisällön poistamatta jättämistä.

Luotetut ilmoittajat. Verkkoalustojen tulee käsitellä niin sanottujen luotettujen ilmoittajien tekemät ilmoitukset ilman aiheetonta viivytystä ja suorittaa niihin liittyvät toimenpiteet ensisijaisesti muihin ilmoituksiin nähden. Viranomainen voi myöntää luotetun ilmoittajan aseman yhteisölle, joka täyttää tietyt edellytykset, kuten erityiseen asiantuntemukseen ja riippumattomuuteen liittyvät edellytykset.

Suosittelujärjestelmien avoimuus. Suosittelujärjestelmiä käyttävien verkkoalustojen tulee ilmoittaa niiden käyttöehdoissa selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä niiden suosittelujärjestelmissä käytettävät tärkeimmät parametrit sekä tiedot, mitä mahdollisuuksia palvelun käyttäjillä on parametrien muuttamiseksi.

Alaikäisten suojelu verkossa. Alaikäisten käytettävissä olevien verkkoalustojen on otettava käyttöön asianmukaiset ja oikeasuhteiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa alaikäisten korkeatasoinen yksityisyys ja turvallisuus palvelussa. Alaikäisten käytettävissä olevat verkkoalustat eivät saa esittää verkkorajapinnalla sellaisia mainoksia, joiden esittäminen perustuu profilointiin, jonka perusteena käytetään alaikäisten palvelun käyttäjien henkilötietoja.

Elinkeinonharjoittajien jäljitettävyys. Verkkoalustoille asetetaan velvoite hankkia tiettyjä tarpeellisia tietoja sellaisista elinkeinonharjoittajista, jotka voivat tehdä alustalla etäsopimuksia suoraan palvelun käyttäjinä toimivien kuluttajien kanssa (niin sanottu know your business customer -velvoite). Elinkeinoharjoittaja voidaan jäljittää näiden tietojen avulla, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee.

Sanktiot velvoitteiden noudattamatta jättämisestä

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset valvovat digipalveluasetuksen velvoitteiden noudattamista. Mikäli välityspalvelujen tarjoaja ei noudata asetuksen mukaisia velvoitteita, voidaan sille määrätä hallinnollinen sakko tai muu sanktio. Sakko voi olla huomattava, sillä sakon enimmäismäärä on kuusi prosenttia kyseisen välityspalvelujen tarjoajan edellisen tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Sonja Laamanen


Sonja Laamanen työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä lakimiehenä painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat. Lisäksi Sonja neuvoo asiakkaitamme digipalveluasetuksen noudattamiseen liittyvissä asioissa sekä muissa datatalouteen liittyvissä juridisissa kysymyksissä sekä tietosuoja-asioissa.