Tavaramerkki – mitä hyötyä on tavaramerkin rekisteröimisestä?

Kuva: Steinar Engeland / Unsplash

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tuotteet kilpailijoiden tuotteista

Tavaramerkin ydinfunktiona on yrityksen tuotteiden ja palveluiden erottaminen toisten yritysten tuotteista ja palveluista. Tavaramerkit siis auttavat yritystä erottumaan kilpailijoistaan. Mieleenpainuva tavaramerkki on usein ratkaiseva tekijä, kun asiakas etsii yrityksen tuotetta muiden vastaavien markkinoilla olevien tuotteiden joukosta. Tavaramerkeillä voidaan toisaalta myös vaikuttaa siihen, minkälaisia mielikuvia asiakkaille syntyy yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista.

Useimmat yritykset hyötyvät tavaramerkkien suojaamisesta

Tavaramerkkirekisteröinti on usein helppo ja kustannustehokas tapa suojata yrityksen brändiä ja liiketoimintaa luvattomalta jäljittelyltä. Riippumatta siitä millä sektorilla yritys toimii tai onko kyseessä toimintansa alkutaipaleella oleva start up vai jo pitkään alalla toiminut suuryritys, on yrityksellä hyvin todennäköisesti sellaisia tavaramerkkejä, joiden rekisteröimisestä se hyötyy.

Ensimmäinen askel on usein yrityksen toiminimen ja logon suojaaminen tavaramerkkirekisteröinneillä. Tavaramerkkirekisteröinnillä voidaan tyypillisesti suojata myös yrityksen tuotteiden tai palveluiden nimet. Tietyissä tilanteissa tavaramerkkirekisteröinnillä voidaan suojata myös esimerkiksi markkinoinnissa käytettävä iskulause, tuotteen ulkomuoto tai sellainen väri, joka erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut kilpailijoiden tuotteista ja palveluista.

Kuusi tärkeintä syytä, miksi yritys voi hyötyä tavaramerkkien rekisteröinnistä:

1. Yksinoikeus merkin käyttöön

Tavaramerkkirekisteröinti tuottaa yritykselle yksinoikeuden merkin käyttöön. Yrityksellä on siis oikeus kieltää kolmansia osapuolia käyttämästä sellaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa yrityksen rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

2. Mahdollisuus puolustautua loukkauksilta

Tavaramerkkirekisteröinti on usein edellytys sille, että tavaramerkin loukkaukseen voidaan puuttua tehokkaasti. Tämä pätee sekä tuomioistuimessa ratkottaviin riita-asioihin että loukkaavien tavaramerkkirekisteröintien vastustamiseen virastoprosesseissa. Myös esimerkiksi verkkokauppa-alustat edellyttävät yleensä, että tavaramerkin haltija on rekisteröinyt tavaramerkkinsä, jotta loukkaavien tuotteiden myyntiin alustalla voitaisiin puuttua.

3. Tavaramerkit kasvattavat yrityksen arvoa

Tavaramerkkirekisteröinnit ovat rahanarvoista omaisuutta ja niiden arvo voi kasvaa tulevaisuudessa. Oikein suojattuna tavaramerkit voivat nostaa yrityksen arvoa mahdollisessa yrityskauppatilanteessa. Tavaramerkkirekisteröinneistä on usein hyötyä myös rahoitusta hankittaessa, sillä ne antavat sijoittajille signaalin siitä, että aineetonta omaisuutta osataan vaalia ja hyödyntää yrityksessä.

4. Tavaramerkkejä voidaan lisensoida ja myydä

Yritys voi hankkia lisätuloja lisensoimalla tavaramerkkejä, eli antamalla niihin käyttöluvan toiselle yritykselle. Tavaramerkkien myyminen on myös mahdollista

5. Rekisteröinti voi ehkäistä päällekkäistä käyttöä

Tavaramerkkirekisteröinnistä jää tieto julkiseen tavaramerkkirekisteriin. Tämä voi auttaa muita osapuolia saamaan helpommin tiedon siitä, että merkki on jo yrityksesi käytössä ja estää siten samankaltaisten tavaramerkkien käyttöä kolmansien osapuolten toimesta. Päällekkäinen tavaramerkin käyttö voi johtaa siihen, että kuluttajat yhdistävät tavaramerkkisi virheellisesti toiseen yritykseen, minkä lisäksi päällekkäisestä merkin käytöstä voi aiheutua mainehaittaa yrityksesi tavaramerkille

6. Tavaramerkit vahvistavat yrityksen brändiä ja tekevät sitä tunnetuksi

Hyvä tavaramerkki jää helposti asiakkaiden mieleen. Tavaramerkit voivat vahvistaa niitä tavoiteltuja mielikuvia, joita yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista syntyy. Tavaramerkit osana yrityksen brändiä auttavat myös tekemään yritystä tunnetuksi.

Tavaramerkit ja yrityksen brändi voivat olla yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka erottaa yrityksen muista alan toimijoista kilpailluilla markkinoilla. Tavaramerkkien suojaamiseen kannattaa paneutua, sillä ilman asianmukaisia tavaramerkkirekisteröintejä tavaramerkkien potentiaalia on vaikea hyödyntää kokonaisvaltaisesti.

Mitä tavaramerkkihakemusten osalta kannattaa huomioida?

Tavaramerkkihakemus kannattaa valmistella huolella. Tavaramerkin hakijan tulee esimerkiksi päättää, mille maantieteelliselle alueelle tavaramerkkisuojaa halutaan hakea. Vaihtoehtoina ovat kansallinen tavaramerkkihakemus, EU-tavaramerkkihakemus ja kansainvälinen tavaramerkkihakemus. Maantieteellistä suoja-aluetta määritettäessä huomioon tulee ottaa ne markkinat, joilla yritys toimii. Tämän lisäksi on hyvä huomioida myös yrityksen tulevaisuuden kasvusuunnitelmat ja mahdolliset uudet markkina-alueet.

Myös rekisteröitävät tavarat ja palvelut kannattaa identifioida huolella ennen hakemuksen laatimista. Tulevat tavaramerkin käyttötarkoitukset olisi hyvä myös huomioida mahdollisuuksien mukaan. Tyypillinen virhe ilmenee usein siten, ettei hakemuksessa ole onnistuttu luokittelemaan oikein niitä tavaroita ja palveluita, joille tavaramerkkirekisteröintiä haetaan. Tällöin rekisteröinti ei välttämättä suojaa tehokkaasti yrityksen tavaramerkkiä.

Mahdollisimman kattavan suojan saamiseksi olisikin suositeltavaa konsultoida asiantuntijaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Kun tavaramerkkihakemus on kerran jätetty tavaramerkkivirastolle ei siihen voida lähtökohtaisesti enää tämän jälkeen tehdä muutoksia. Toisaalta kokenut asiantuntija osaa myös ottaa huomioon mahdolliset muiden yritysten jo rekisteröidyt päällekkäiset tavaramerkit ja rakentaa tehokkaan suojausstrategian erilaisia riskejä silmällä pitäen.

Pamela Lönnqvist ja Sonja Laamanen

Artikkeli on osa HH Partnersin tavaramerkkejä koskevaa artikkelisarjaa.


HH Partners avustaa erilaisissa tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa, olipa kyse tavaramerkin rekisteröimisestä tai rekisteröintiä edeltävästä ennakkotutkimuksesta, brändistrategian luomisesta, tavaramerkkien kaupallisesta hyödyntämisestä, kuten niiden lisensoimisesta, tavaramerkin valvonnasta ja väiteprosesseista, loukkauksiin puuttumisesta tai tavaramerkkiriitojen ratkaisemisesta tuomioistuimessa. Räätälöimme tavaramerkkipalvelumme siten, että ne palvelevat yrityksenne tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla yrityksenne koko, toimiala ja liiketoimintastrategia huomioiden. Meillä on laajaa kokemusta erilaisista tavaramerkkiasioista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.


Kirjoittajat:

Pamela Lönnqvist työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä Senior Legal Advisor, Intellectual Property -roolissa painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Pamela toimii Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitajana.

Sonja Laamanen työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä lakimiehenä avustaen asiakkaita erilaisissa tavaramerkkiasioissa. Sonja neuvoo asiakkaita myös laajasti muissa immateriaalioikeusasioissa, kuten tekijänoikeus-, patentti- ja mallioikeusasioissa sekä tietosuoja-asioissa.