Patentti – suojapiirin muodostumisesta ja arvioimisesta

Patenttiasiakirja koostuu tiivistelmästä, selitysosasta, vaatimuksista ja kuvista. Juridiikan näkökulmasta näistä  keskeisessä osassa ovat patenttivaatimukset, joiden perusteella patenttisuojan laajuus lain mukaan määräytyy. Vaatimusten käsittämiseksi voidaan selitystä käyttää apuna.

Suojapiirin laajuus on keskeisessä asemassa silloin, kun joko kilpailijan kanssa käytävissä neuvotteluissa tai oikeudenkäynnissä arvioidaan, onko kilpailija syyllistynyt patentinloukkaukseen. Mahdollisiin loukkaaviin toimiin reagoitaessa toimitaan siis hyvinkin varhaisessa hakemusvaiheessa tehtyjen valintojen pohjalta. Hyvän suojapiirin laajuutta koskevan analyysin pohjalta päästään toki riita-asian vireillepanoa harkittaessakin parempiin lopputuloksiin, kuin jos analyysi tehdään puolihuolimattomasti, tai ilman kunnollista alaan perehtymistä.

Suojavaatimusten muotoileminen on siis patenttihakemusta laadittaessa ensiarvoisen tärkeä tehtävä, johon vaikuttaa eri suuntiin vieviä tekijöitä.

Hyvin tarkasti rajatun ja yksityiskohtaisen vaatimuksen määrittelemän teknisen ratkaisun kiertäminen on käytännössä usein helpompaa kuin laajemmin muotoillun vaatimuksen määrittämän ratkaisun. Toisaalta rekisteriviranomaisen näkökulmasta epämääräisemmin tai yleisemmin määritelty ratkaisu on helpommin katsottavissa joko aikaisemmin tunnettujen ratkaisujen kanssa samanlaiseksi, tai sillä tavoin epämääräiseksi, että alan ammattimies ei voi patentin perusteella sitä käyttää. Tällöin patentoitavuuden edellytykset eivät täyty.

Vaatimusten muotoilulle olisikin löydettävä keskitie, jossa nämä lähtökohdat otetaan huomioon. Ennen patentoitavuustutkimusta on kuitenkin vaikea arvioida, mihin kunkin keksinnön patentoitavuuden edellytykset konkreettisesti asettuvat. Tämä on yksi merkittävä syy sille, että patenttihakemuksiin tavataan rutiininomaisesti sisällyttää ensimmäisen itsenäisen vaatimuksen lisäksi tähän itsenäiseen vaatimukseen viittaavia niin sanottuja epäitsenäisiä patenttivaatimuksia.

Epäitsenäisiä vaatimuksia voidaan myös luonnehtia esimerkeiksi sen itsenäisen vaatimuksen eräistä edullisista toteutusmuodoista, joihin kyseiset epäitsenäiset vaatimukset viittaavat. Kun menetellään näin, niin patenttia voidaan sitten hakemusmenettelyn aikana tarvittaessa täsmentää esimerkiksi siirtämällä epäitsenäisissä vaatimuksissa esiintyviä täsmällisemmin muotoiltuja piirteitä itsenäisen vaatimuksen osaksi. Näin hakemus ei heti kokonaisuudessaan kaadu, vaikka alkuperäiselle itsenäiselle vaatimukselle löytyisikin esteitä.

Patenttihakemuksissa käytettävä terminologia ja hakemusten rakenne on aikojen kuluessa ja virastojen ohjeistuksen myötä muotoutunut tiettyyn standardimuotoon, joka hakemuksen laatijan on hyvä tuntea.

Hakemuksen ja erityisesti suojavaatimusten muotoileminen on edellä selostetuista syistä olennaisen tärkeä patentointiprosessin osa, joten aina on syytä vakavasti harkita tämän antamista hakemusmenettelyyn perehtyneen patentti-insinöörin (patenttiasiamies) tehtäväksi. Asiansa osaava patenttiasiamies laatii myös selityksen siten, että sen perusteella ei myöhemmin tule eteen yllättäviä suojapiiriä rajoittavia tulkintoja.

Esa Korkeamäki


Kirjoittaja, osakkaamme Esa Korkeamäki vastaa HH Partnersin immateriaalioikeuden tiimistä painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Esa toimii Suomen AIPPI ry:n puheenjohtajana sekä toimi Suomen asianajajaliiton immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana vuosina 2010-2016.

Artikkelisarjassamme kuvaamme usein esille nousevia kysymyksiä ja/tai haastavia tilanteita patentteihin liittyen.

HH Partners hoitaa patentteihin liittyviä riitoja, mukaan lukien mitätöintiväitteitä ja korvauskysymyksiä sekä kantajan että vastaajan puolella. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat myös patenttien lisensiointi-, luovutus- ja muut sopimustilanteet. Lisäksi konsultoimme esimerkiksi immateriaalioikeussuojaa, eli IPR-suojaa suunniteltaessa tai yleisemmin toiminnan suunnitteluun liittyvissä IPR-kysymyksissä. Patentin haussa suosittelemme käyttämään kumppaneinamme toimivia patenttitoimistoja.