Tavaramerkki – miten käytät tavaramerkkiäsi oikein?

Kuva: Bernd Klutsch/ Unsplash

Jotta onnistuisit säilyttämään tavaramerkkiesi arvon, on sinun hyvä tietää muutama seikka tavaramerkkien käytöstä. Yksin tavaramerkin rekisteröiminen ei riitä yksinoikeuden säilyttämiseen. Tavaramerkkiä tulee nimittäin myös aktiivisesti käyttää liiketoiminnassa, muutoin vaarana on tavaramerkin menettäminen. Ei ole myöskään aivan yhdentekevää, miten käytät yrityksesi tavaramerkkejä. Myös vääränlainen merkin käyttö voi nimittäin pahimmassa tapauksessa johtaa rekisteröinnin menettämiseen.

Alle olemme koonneet konkreettisia ohjeita, joiden avulla pidät tavaramerkkirekisteröintisi aktiivisena ja huolehdit siitä, että tavaramerkkirekisteröintiesi arvo säilyy myös tulevaisuudessa.

Oikeaoppinen tavaramerkin käyttö

Kun käytät yrityksesi tavaramerkkejä tuotteiden tai niihin liittyvän markkinoinnin yhteydessä kiinnitä huomiota ainakin näihin:

  1. Käytä tavaramerkkiä siinä muodossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity.
  2. Jos tavaramerkki on sanamerkki ja käytät sitä tekstissä, erottele tavaramerkki ympäröivästä tekstistä esimerkiksi isoilla kirjaimilla, lihavoinnilla, kursiivilla, värillä, alleviivauksella tai lainausmerkeillä.
  3. Älä taivuta tavaramerkin sanallista osaa. Älä käytä tavaramerkin sanaa monikossa tai omistusmuodossa, ellei merkkiä ole alun perin tarkoitettu käytettäväksi näin.
  4. Käytä tavaramerkkiä siten kuin se olisi adjektiivi, joka muuttaa substantiivia.
  5. Älä käytä tavaramerkin sanallista osaa verbinomaisesti.
  6. Rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä on hyvä käyttää ®-tunnusta. Muista kuitenkin, että tunnusta saa käyttää vain rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä ja rekisteröidyn merkin osalta vain niillä alueilla, joilla merkki on suojattu. Rekisteröimättömän tavaramerkin yhteydessä taas voit käyttää ™-tunnusta. Voit käyttää ™-tunnusta myös sellaisen merkin yhteydessä, jonka rekisteröintihakemuksen käsittely on vielä kesken.
  7. Huolehdi siitä, että tavaramerkkiä käytetään niiden tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, joille merkki on rekisteröity sekä niillä maantieteellisillä alueilla, joilla merkki on rekisteröity.

Tavaramerkin haltijan tulee myös välttää sellaista tavaramerkin käyttöä, joka voisi vahingoittaa tavaramerkin erottamiskykyä.  Tavaramerkki voi menettää erottamiskykynsä eli degeneroitua tai vesittyä, jos merkki pitkäaikaisen käytön vuoksi muuttuu jotakin tavaraa tai palvelua tarkoittavaksi yleiskielen sanaksi. Tällöin merkki ei enää kykene täyttämään sen ydinfunktiota, eli erottamaan tavaramerkin haltijan tuotteita ja palveluita muiden yritysten tuotteista ja palveluista, ja tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi. Tällä tavoin on käynyt esimerkiksi merkeille HETEKA, KÄNNYKKÄ ja NYLON, jotka alun perin olivat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikilla niillä työntekijöillä, jotka työskentelevät organisaatiossasi tavaramerkkien parissa, tulisi olla hyvä ymmärrys siitä, miksi tavaramerkkien oikeaoppinen käyttö on tärkeää sekä kyky noudattaa oppeja. Huolehdi siis työntekijöidesi kouluttamisesta. Tavaramerkkien käyttöön liittyvistä ohjeista olisi myös hyvä informoida mahdollisia lisenssin saajia ja muita yrityksen yhteistyökumppaneita, jotka käyttävät yrityksen tavaramerkkejä.

Mitä tapahtuu, jos tavaramerkkiä ei käytetä?

Mikäli tavaramerkkiä ei käytetä, riskinä on, että tavaramerkki voidaan menettää. Tavaramerkkiä tulee siis käyttää niiden tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, joille merkki on rekisteröity. Useiden maiden osalta viiden vuoden käyttämättömyysajanjakso on merkityksellinen. Mikäli merkkiä ei tällöin ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana, eikä tavaramerkin haltija esitä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättömyydelle, on kolmannella osapuolella mahdollisuus vaatia tavaramerkkirekisteröintiä menetetyksi. On myös syytä huomata, että tavaramerkki voidaan menettää osittain, mikäli merkkiä ei ole käytetty kaikkien tavaramerkkirekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta.

Tavaramerkkien käytön tulee myös kattaa ne maantieteelliset alueet, joilla merkki on rekisteröity. Mikäli merkki olisi esimerkiksi rekisteröity EU:ssa, USA:ssa ja Kiinassa, tulisi tavaramerkkiä käyttää kaikilla näillä maantieteellisillä alueilla. Merkin käyttö yhdellä alueella ei nimittäin välttämättä riitä siihen, että rekisteröinti säilyisi aktiivisena muilla alueilla.

Tavaramerkin käytöstä on tärkeää kerätä näyttöä

Oikeaoppisesta merkin käytöstä huolimatta kannattaa myös varautua siihen tilanteeseen, että kolmas osapuoli saattaa tulevaisuudessa esittää tavaramerkistäsi käyttämättömyysväitteen ja vaatia rekisteröinnin menettämistä. Jotta yrityksesi kykenisi tehokkaasti puolustautumaan tällaista väitettä vastaan, on tärkeää, että yrityksesi kerää todisteeksi näyttöä siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty. Käyttönäyttöä tulisi kerätä kaikilta niiltä markkina-alueilta, joilla tavaramerkki on rekisteröity. Käyttönäytön kerääminen kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa, ja todisteiden keräämistä kannattaa tehdä systemaattisesti.

Näyttönä merkin käytöstä voivat toimia esimerkiksi mainokset ja muut markkinointimateriaalit, tuotepakkaukset, etiketit, tuoteluettelot, hinnastot, tilausasiakirjat, laskut, kuvakaappaukset yrityksen verkkosivuilta ja tuotteen teknisten tietojen kuvaukset. Lisäksi näyttönä voivat toimia valokuvat, esimerkiksi valokuvat merkin käytöstä yrityksen myymälöissä. Kerätystä materiaalista tulisi käydä ilmi käytön maantieteellinen alue ja aika sekä se, minkä tuotteiden tai palveluiden yhteydessä merkkiä on käytetty.

Entä jos tavaramerkkiin tehdään myöhemmin muutoksia?

Mikäli yrityksesi suunnittelee brändiuudistusta ja tavaramerkkeihin tehdään muutoksia, kannattaa kääntyä kokeneen tavaramerkkiasiantuntijan puoleen ja selvittää tulisiko muutoksen läpi käyneille tavaramerkeille hakea uusia tavaramerkkirekisteröintejä. Joissakin tilanteissa jo melko vähäiset muutokset tavaramerkissä, esimerkiksi yrityksen logossa, saattavat johtaa siihen, ettei vanha rekisteröinti enää riitä suojaamaan muutettua tavaramerkkiä halutulla tavalla.

Tavaramerkkirekisteröinnin pitäminen aktiivisena vaatii, että tavaramerkkiä käytetään oikein. Muutoin riskinä on tavaramerkkirekisteröinnin menettäminen. Oikeaoppisen tavaramerkin käytön lisäksi on myös tärkeää, että tavaramerkkiä valvotaan ja havaittuihin loukkauksiin puututaan. Tämän tavaramerkkiartikkelisarjan seuraavassa osiossa käsittelemme tavaramerkin valvomista ja loukkauksiin puuttumista.

Pamela Lönnqvist ja Sonja Laamanen

Artikkeli on osa HH Partnersin tavaramerkkejä koskevaa artikkelisarjaa.


HH Partners avustaa erilaisissa tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa, olipa kyse tavaramerkin rekisteröimisestä tai rekisteröintiä edeltävästä ennakkotutkimuksesta, brändistrategian luomisesta, tavaramerkkien kaupallisesta hyödyntämisestä, kuten niiden lisensoimisesta, tavaramerkin valvonnasta ja väiteprosesseista, loukkauksiin puuttumisesta tai tavaramerkkiriitojen ratkaisemisesta tuomioistuimessa. Räätälöimme tavaramerkkipalvelumme siten, että ne palvelevat yrityksenne tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla yrityksenne koko, toimiala ja liiketoimintastrategia huomioiden. Meillä on laajaa kokemusta erilaisista tavaramerkkiasioista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.


Kirjoittajat:

Pamela Lönnqvist työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä Senior Legal Advisor, Intellectual Property -roolissa painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Pamela toimii Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitajana.

Sonja Laamanen työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä lakimiehenä avustaen asiakkaita erilaisissa tavaramerkkiasioissa. Sonja neuvoo asiakkaita myös laajasti muissa immateriaalioikeusasioissa, kuten tekijänoikeus-, patentti- ja mallioikeusasioissa sekä tietosuoja-asioissa.