Muutoksia työlainsäädäntöön / työturvallisuuslaki

Kesäkuun alusta lukien tuli täsmennyksiä ja muutoksia työturvallisuuslakiin. Käsittelen näitä täsmennyksiä ja muutoksia tässä artikkelissa pääpiirteittäin.

Työturvallisuuslain täsmennykset / muutokset 1.6.2023 lukien

1.6.2023 lukien työturvallisuuslain

  • 8 § 1 momentin mukaisen työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen piiriin lisätään työnantajan velvollisuus ottaa erityisesti huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi;
  • 8 § 4 momentin mukaisen työnantajan tarkkailuvelvollisuuden piiriin lisätään työntekijöiden turvallisuus ja terveys työssä;
  • 10 § 1 momentin mukaisen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin yhteydessä huomioon otettavia seikkoja lisätään ja täsmennetään. Huomioon pitää jatkossa ottaa myös työntekijän ikääntyminen. Lisäksi huomioitavia kuormitustekijöitä täsmennetään siten, että 1.6.2023 lukien ne ovat työn fyysisiä sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä kuormitustekijöitä;
  • 11 §:ää täsmennetään siten, että raskaana olevan työntekijän lisäksi säännöksessä mainitaan äskettäin synnyttänyt sekä imettävä työntekijä. Täsmennyksestä johtuen myös sopiviin tehtäviin siirtämisen osalta ei enää viitata raskauden aikaan vaan aikaan, jolloin työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua erityistä vaaraa. Lisäksi säännökseen lisätään uusi asetuksenantovaltuus tällaisten työntekijöiden suojaamiseen tähtäävien tarkentavien säännösten antamisesta; ja
  • 14 §:ään lisätään työnantajalle velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa.

Terhi Lehtopolku